Fortress Group

Menu
Business-Graduation-cap-icon

Examentraining CFE

De inschrijving voor de Examentraining CFE is geopend.

Klik hier voor meer informatie.

Privacy Beleid

Fortress hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten einde voor u een passende baan of interim-functie te vinden ofwel u te informeren over opleidingsmogelijkheden en het in verband daarmee uitvoeren van onze diensten waarvan u gebruik wenst te maken.
De door u verstrekte gegevens stellen ons in staat u te benaderen met, en te interesseren voor, producten die op uw persoonlijke situatie of die van de instelling die u vertegenwoordigt zijn toegesneden.
Alleen als u ons bij uw registratie, of een latere wijziging daarvan, daartoe toestemming hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens aan derden, dat wil zeggen niet aan ons gelieerde bedrijven, doorgeven. Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen vindt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming geen doorgifte aan derden van uw persoonsgegevens plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, of indien wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

Aard van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen, al naar gelang de dienst die het betreft, verschillen. Dit kunnen onder meer de volgende gegevens betreffen: uw NAW gegevens, e-mail adres en (mobiele) telefoonnummer. Voorafgaand aan een verwerking zullen wij u meedelen welke gegevens van u zullen worden verwerkt. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn.

Wijziging of verwijderen van gegevens

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen, of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Beveiliging gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke map. Voorts maken wij ten behoeve van de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen

Fortress behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Van fundamentele wijzingen zullen wij u door middel van een mededeling op onze website op de hoogte stellen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.